Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Brak opisu obrazka


 

Pandemia i wymuszona przez nią nauka zdalna pokazały, jak ważne jest, by dzieci i młodzież miały dostęp do komputera, drukarki, czy internetu. Gmina Trzebnica, występując o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci byłych pracowników PGR, chce pomóc najbardziej potrzebującym w dostępie do cyfrowego świata.

Program „Granty PPGR” umożliwia zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do 3,5 tys. zł. W ramach udzielonego dofinansowania będzie można kupić komputer lub laptop wraz z oprogramowaniem, ładowarką i myszką. Z dofinansowania będą mogli skorzystać uczniowie, którzy spełnią następujące warunki udziału w Programie „Granty PPGR”:

1. Dziecko/ uczeń pełnoletni uczęszczający do szkoły podstawowej lub średniej zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

2. Dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodziców, dziadków, pradziadków, opiekuna prawnego) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie popegeerowskiej.

3. Dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem będzie wydany rodzicom i pełnoletnim uczniom na własność.

Osoby zainteresowane mogą złożyć wnioski (załączniki poniżej) w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy na Biurze Podawczym (pl. M. J. Piłsudskiego 1 w Trzebnicy) do 28 października 2021 r. według załączonego poniżej wzoru.

Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Miejskiego w Trzebnicy jest Pani Katarzyna Mokrzycka, e-mail: katarzyna.mokrzycka@um.trzebnica.pl, tel. 71 388 81 41.

 

 

podpis

 

 

 

Załączniki:

Załącznik - PDFWzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych pobierających nauki w roku szkolnym 2021-2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

Załącznik - PDFWzór oświadczenia rodzica-opiekuna prawnego

Wersja XML