Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica”

Brak opisu obrazka

Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.:

„Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica”

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020. Oś priorytetowa: RPO WD 2014-2020: 3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Poddziałanie: 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF.


Projekt realizowany jest w terminie od 2016-09-27 do 2018-11-30.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej.

Wartość projektu: 11 479 231,17 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 7 459 957,14 zł

Brak opisu obrazka

Wersja XML