Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inauguracyjne Obchody Międzypokoleniowego Dnia Aktywności u Wojewody Dolnośląskiego

We wtorek 25 lutego burmistrz Marek Długozima wraz z delegacją Gminy Trzebnica został zaproszony na spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Obremskim, które odbyło się w ramach pierwszej edycji Międzypokoleniowego Dnia Aktywności. Wydarzenie wpisane w kalendarz z inicjatywy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, będzie organizowane cyklicznie w porozumieniu z Kancelarią Premiera Rady Ministrów na terenie całego kraju.

Gminę reprezentowała delegacja w składzie: Zastępca burmistrza Krystyna Haładaj oraz grupa przedszkolna z Przedszkola nr 2 im. Polskiej Niezapominajki wraz dyrektor Katarzyną Stępień. Występ trzebnickich dzieci w uroczych, „niezapominajkowych” strojach uświetnił inaugurację. Tego dnia wystąpili także seniorzy z zespołu ludowego „Świtezianie”, zaproszeni jako reprezentanci Gminy Jelcz-Laskowice.

W ramach spotkania główny nacisk położono na promocję ostatnich reform i działań adresowanych do osób starszych, w kontekście współodpowiedzialności za całe społeczeństwo i solidarności międzypokoleniowej. Spotkanie zbiegło się z czasem podpisania przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy o dodatkowych świadczeniach dla seniorów z programu EmeryturaPlus. Omówione zostały zasady realizacji programu, a także zaprezentowano filary polityki senioralnej. Tego dnia do dyspozycji zaproszonych gości pozostawali pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, pomagający w wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego tzw. EKUZ (potwierdzającej prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE) oraz pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, by omówić funkcjonowanie E-recept czy poznać zasady przyznawania świadczeń emerytalnych i rentowych. Podkreślono też znaczenie m.in. refundacji leków w ramach rządowego Programu Leki 75 plus.

Burmistrz Marek Długozima podkreślił, że w Gminie Trzebnica zauważalne są rządowe starania na rzecz poprawy sytuacji materialnej i socjalnej seniorów, oraz że mieszkańcy z zadowoleniem odnoszą się do planów stworzenia jeszcze bardziej jednolitych i skoordynowanych działań w obszarze polityki senioralnej, chociażby przez przyjęcie przez Radę Ministrów dokumentu pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. - W powyższe działania wpisuje się także nasza lokalna strategia działań na obszarze Gminy Trzebnica, zarówno w obszarze polityki dla seniorów, jak i wspierania młodych osób (i ich dzieci), poprzez poszerzenie oferty zajęć, ulg i rozbudowę bazy infrastrukturalnej. A wszystko to, jako odpowiedź na szybko zmieniającą się rzeczywistość, pojawiające się wciąż nowe potrzeby mieszkańców. To budujące, że nasze wysiłki zostały dostrzeżone i wyróżnione na forum całego województwa przez wojewodę Jarosława Obremskiego - podsumował burmistrz.

 

 

Wersja XML