Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czy Powiatowi Trzebnickiemu zależy na rozwoju Gminy Trzebnica?

Z pewnością pamiętają Państwo historię współpracy pomiędzy Powiatem Trzebnickim a Gminą Trzebnica w poprzednich kadencjach lokalnego samorządu. W przeciągu ostatnich 15 lat relacje te kształtowały się bardzo różnie.

     W okresie pierwszych dwóch kadencji, kiedy funkcję Starosty Trzebnickiego sprawował Pan Robert Adach, współpracy tej niestety nie było. Była za to niezdrowa rywalizacja a niejednokrotnie podkładanie kłód pod nogi i blokowanie rozwoju Gminy Trzebnica. W tym kontekście wspomnieć należy chociażby zeznawanie pracowników Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przeciwko Gminie Trzebnica w sprawie stawu przy ul. Leśnej, czy pisma wysyłane przez ówczesnego starostę do Ministerstwa Zdrowia przeciwko przywróceniu w Trzebnicy funkcji uzdrowiska. Mimo przyjaznych gestów ze strony Burmistrza Gminy Trzebnica (jak chociażby coroczne umarzanie zaległości podatkowych wobec gminy, które generował powiatowy Szpital im. Św. Jadwigi), Powiat Trzebnicki w ciągu dwóch kadencji Starosty Roberta Adacha (lata 2006-2014) nie chciał współpracować z Gminą Trzebnica. Sytuacja ta odwróciła się o 180 stopni w latach 2014-2018, kiedy Starostą Trzebnickim był pan Waldemar Wysocki. Wówczas Gmina Trzebnica wraz z Powiatem Trzebnickim zrealizowała szereg potrzebnych projektów z korzyścią dla mieszkańców gminy i powiatu. Dzięki tej współpracy udało się nie tylko uratować od zamknięcia Powiatowy Szpital im. Św. Jadwigi, który znajdował się na progu upadku, ale również wykonać szereg niezbędnych inwestycji drogowych, takich jak: przebudowa drogi z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego wraz z budową ścieżki rowerowej, remonty dróg do Węgrzynowa, Taczowa Wielkiego i Brochocina, czy remont drogi do Malczowa. Decyzją mieszkańców Powiatu Trzebnickiego w wyborach samorządowych jesienią 2018 roku, wybrane zostały nowe władze Powiatu Trzebnickiego z panią Małgorzatą Matusiak jako Starostą Trzebnickim. Burmistrz Marek Długozima liczył na dalszą konstruktywną współpracę władz Powiatu Trzebnickiego i Gminy Trzebnica. Dlatego też burmistrz przychylnie odnosił się do próśb i inicjatyw kierowanych do niego przez władze Powiatu Trzebnickiego. Przykładem takiej współpracy i otwartości na prośby Powiatu Trzebnickiego była sprawa budowy ścieżki rowerowej z Książęcej Wsi do Gruszeczki. Ścieżka ta, zaprojektowana po terenie Gminy Trzebnica bez wiedzy i zgody władz Gminy Trzebnica, była przedmiotem sporu z Powiatem Trzebnickim jeszcze za czasów, gdy Starostą Trzebnickim był pan Robert Adach. Nowe władze Powiatu Trzebnickiego postanowiły rozwiązać problem braku ciągłości powstałych już ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej i zwróciły się do Burmistrza Gminy Trzebnica o użyczenie terenu będącego własnością Gminy Trzebnica, aby móc wybudować na niej brakujący odcinek ścieżki rowerowej. Burmistrz Gminy Trzebnica nie tylko użyczył Powiatowi Trzebnickiemu nieruchomość należącą do Gminy Trzebnica o powierzchni 3,4 hektara (działka nr 342 AM 1 w Koniowie), ale przystał na kolejne prośby władz Powiatu Trzebnickiego: przekazania dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na omawianym odcinku, zapłaty za projekt techniczny ścieżki oraz możliwości wycięcia i pozyskania przez Powiat Trzebnicki drzewa znajdującego się na omawianej działce. Decyzja Burmistrza podyktowana była dbałością o dobro mieszkańców Gminy Trzebnica i Powiatu Trzebnickiego, którzy w przyszłości korzystać będą z omawianej ścieżki rowerowej.

     Kilka miesięcy temu Burmistrz Gminy Trzebnica postanowił sprawdzić, czy również władze Powiatu Trzebnickiego są otwarte na potrzeby rozwojowe Gminy Trzebnica. Taką potrzebą jest niewątpliwie konieczność wybudowania nowej sali do ćwiczeń dla uczniów Gminnej Szkoły Muzycznej połączonej z salą koncertową, na której uczniowie Szkoły Muzycznej mogliby organizować koncerty dla mieszkańców całego Powiatu Trzebnickiego. Niestety Gmina Trzebnica nie dysponuje wystarczającą powierzchnią terenu w sąsiedztwie Szkoły Muzycznej, aby móc wybudować zaplanowany obiekt. W tym celu w dniu 12.09.2019 roku Burmistrz Gminy Trzebnica zwrócił się pisemnie do pani Starosty Małgorzaty Matusiak z prośbą o wydzielenie niewielkiej części działki z nieruchomości należącej do Powiatu Trzebnickiego (niezabudowany teren za Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy). Prośba Burmistrza dotyczyła części działki o powierzchni jedynie około 0,2 ha, a więc terenu stanowiącego jedynie około 5% terenu, który Gmina Trzebnica użyczyła Powiatowi Trzebnickiemu pod budowę ścieżki rowerowej z Gruszeczki do Książęcej Wsi. Co więcej, podczas bezpośredniego spotkania wnioskodawcy – Burmistrza Gminy Trzebnica, z Zarządem Powiatu Trzebnickiego na jednym z posiedzeń Zarządu, Burmistrz złożył propozycję odpłatnego odkupienia części nieużytkowanej obecnie przez Powiat nieruchomości przy ul. Leśnej na potrzeby sali prób dla Szkoły Muzycznej w Trzebnicy. Niestety pismem z dnia 28.11.2019 roku Zarząd Powiatu Trzebnickiego w osobach pani Starosty Małgorzaty Matusiak, Grzegorza Terebuna, Pawła Olesia, Sławomiry Misiury – Herman i Stanisława Hurkasiewicza odmówił przychylenia się do prośby Gminy Trzebnica. Swoje stanowisko Zarząd Powiatu argumentował m.in. zobowiązaniem nałożonym na Powiat przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rekonstrukcji na omawianej działce zabytkowej drewnianej wiaty, którą Powiat Trzebnicki rozebrał jeszcze za czasów Starosty Roberta Adacha. Nie wydaje nam się, by był to jedyny powód decyzji odmownej, tym bardziej, że burmistrz Marek Długozima zobowiązał się również wykonać zalecenia konserwatorskie po przekazaniu wspomnianej działki. Cóż pozostaje mieć nadzieję, że Zarząd Powiatu Trzebnickiego nie wraca do starych nawyków ograniczających możliwości rozwoju Gminy Trzebnica, które obowiązywały za czasów słusznie minionych. Swego rodzaju testem na prawdziwe intencje Zarządu Powiatu będzie z pewnością sprawdzenie czy Powiat Trzebnicki odbuduje na omawianej nieruchomości wyburzoną wiatę drewnianą, na którą powołał się uzasadniając odmowę udostępnienia Gminie Trzebnica niewielkiej nieruchomości o powierzchni około 0,2 hektara (200 m²). Mimo wszystko mamy nadzieję, że władze Powiatu Trzebnickiego jeszcze raz przemyślą swoją decyzję i dadzą szanse Burmistrzowi Markowi Długozimie na wybudowanie sali prób z salą koncertową dla uczniów Gminnej Szkoły Muzycznej z terenu Powiatu Trzebnickiego, którą obiecał uczniom, ich rodzicom i mieszkańcom.

Brak opisu obrazkaBurmistrz Marek Długozima zwrócił się pisemnie do pani Starosty Małgorzaty Matusiak z prośbą o wydzielenie niewielkiej części działki z nieruchomości należącej do Powiatu Trzebnickiego (zaznaczona na powyższym zdjęciu). Sąsiaduje ona z Gminną Szkołą Muzyczną i mogłaby posłużyć jako miejsce do budowy sali koncertowej dla uczniów wyżej wymienionej szkoły. Niestety zarząd powiatu wydał decyzję odmowną.

 

Brak opisu obrazka
Działka obecnie zarasta nieużywana, choć mogłaby służyć dzieciom z terenu Powiatu Trzebnickiego.

 

 

Brak opisu obrazka
Nowa sala koncertowa pozwoliłaby uczniom Gminnej Szkoły Muzycznej, ich bliskim oraz wszystkim mieszkańcom na przeżywanie wydarzeń kulturalnych w nowym wymiarze. Dodatkowo jej powstanie uwolniłoby salę Kina Polonia 3D, która w pełni mogłaby być poświęcona seansom filmowym.

 

Wersja XML