Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie "Dobry Start 300+"

 

Brak opisu obrazka

 

Świadczenie dobry start nie jest uzależnione od dochodu. Świadczenie dobry start przysługuje ww. osobom, w wysokości 300,00 zł. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

Świadczenie dobry start przysługuje:

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia. 

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

Przez szkołę należy rozumieć: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Osoba ubiegająca się o ww. świadczenie powinna do wniosku dołączyć wymagane kopie dokumentów. Natomiast oryginały tych dokumentów okazać do wglądu.

 

Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane drogą tradycyjna w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego, II piętro, pokój 124

Poniedziałek od 7:30 do 13:00

Wtorek od 7:30 do 13:00

Środa od 12:00 do 15:45

Czwartek od 7:30 do 13:00

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 71 312 05 27 wew. 146, 152, 153, 154.
Informacje dla klientów m. in. o przyznaniu świadczenia będą wysyłane z bezpiecznej poczty elektronicznej dobrystart@ops.trzebnica.pl

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML