Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Otwarty Konkurs Ofert

Burmistrz Gminy Trzebnica

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2016r. poz. 239 i 395) i Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr XI/127/15 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

ogłasza

 

II OTWARTY KONKURS OFERT

na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2016 w obszarze:

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

A. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań

I. Przewiduje się zlecenie następujących rodzajów zadań:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, 

2. Wspieranie sportowych reprezentacji Trzebnicy w imprezach, zawodach i rozgrywkach sportowych, z wyłączeniem nagród finansowych dla zawodników;

II. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą projektu i harmonogramu realizacji zadania.

III. Projekt powinien obejmować swym zakresem jak największą liczbę mieszkańców Gminy Trzebnica.

IV. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w projekcie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających ich najwyższą skuteczność.

B. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2016 i w roku poprzednim.

1. Na realizację zadania w tym obszarze przeznacza się kwotę: 50.000,00 zł.

2. Suma dotacji przyznanej na realizację zadań w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015 wynosiła 417.000,00 zł,a dotychczasowa kwota dotacji w roku 2016 w tym obszarze wynosi 397.000,00 zł

3. Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można realizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Gminy, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Trzebnica w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

C. Zasady przyznawania dotacji.

1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

2. Pierwszeństwo dotacji otrzymają wnioskodawcy, którzy przedstawią i zrealizują projekty obejmujące swoim zasięgiem największą liczbę mieszkańców gminy. W pozostałych przypadkach kwota dotacji może być podzielona pomiędzy wnioskodawców projektów o małym zasięgu oddziaływania.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoja ofertę.

4. Zaktualizowany kosztorys wykonania zadania będzie stanowił załącznik do umowy.

D. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie winno być wykonane w roku 2016, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować nie wcześniej, niż z dniem podpisania umowy, a zakończenie do dnia 31.12.2016 roku.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodne z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

3. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Trzebnica.

4. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone.

E. Termin i warunki składania ofert.

1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań Gminy w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej:,, II OTWARTY KONKURS OFERT na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2016 w obszarze UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU'' do dnia 02.11.2016 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. M.J. Piłsudskiego 1.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

2. Oferta winna być przygotowana w oparciu o nowy wzór oferty zawarty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2016 r. Poz. 1300/.

należy dokładnie przestrzegać zapisów formularza oferty oraz zachować właściwą numerację stron. Ponadto oferta powinna być opatrzona we wszystkie niezbędne wymienione w ofercie załączniki.

3. Druki ofert można pobrać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pokój nr 42 lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.trzebnica.pl.

F. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonanie rozstrzygnięcia w kilku etapach.

2. Wszystkie oferty programowe złożone zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie E zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Do oferty należy dołączyć:

4. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników (statut, aktualny wpis). Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie. 

5. Burmistrz Gminy Trzebnica w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert przy współpracy z Komisją dokona wyboru ofert zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Współpracy Gminy Trzebnica z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2016 z priorytetami ustalonymi przez Radę Miejską w Trzebnicy w uchwale Nr XI/127/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspłpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

6. Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Burmistrz Gminy Trzebnica podejmuje decyzję o wyborze ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej i w BIP-ie oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

7. Burmistrz Gminy Trzebnica niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu zawiadamia w formie pisemnej wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.

8. Wybór oferty w dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

- zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,

- jakość oferty, realność wykonania, zakres rzeczowy zadania,

- objęcie programem jak największej liczby mieszkańców Gminy Trzebnica,

- innowacyjność zadania przewidzianego ofertą,

- dotychczasowa współpraca z Gminą Trzebnica,

- posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji określonych programów,

- posiadane zasoby materialne i kadrowe,

- pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu innych partnerów publicznych i prywatnych,

- posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania.

10. Ocena merytoryczna dokonywa jest w oparciu o kryteria wymienione w punkcie 8., a jej wynik w formie punktowej w skali od 0 do 5 naniesiony zostanie na kartę oceny merytorycznej zadania sporządzonej przez Komisję.

G. Postanowienia końcowe.

1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Gminy z przyczyn opisanych powyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub realizację zadania w innej formie.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Trzebnica, a wnioskodawcą.

3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach wykazach sponsorów, itp.,

informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Trzebnica. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

4. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Trzebnica jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

6. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględnione dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

7. Podstawą przekazania dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzebnica, a podmiotem składającym ofertę. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z jego statutem. Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach. Zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji zadania.

 

Naruszenie warunków umowy.

W sytuacji, jeśli wnioskodawca nie wykona zadania zgodnie z warunkami umowy Gmina Trzebnica zastrzega sobie prawo do:

żądania zwrotu całości lub części środków już przekazanych w ramach dotacji wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych.

 

Procedura wprowadzania zmian w umowie i modyfikacje budżetu.

Wszystkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej. W mniej istotnych kwestiach (np. zmiana adresu) wystarczy pisemne powiadomienie Urzędu. Zmiana może być dokonana dopiero po podpisaniu aneksu do zawartej umowy oraz dokonaniu korekty części finansowej oferty.

Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy Trzebnica może być wyłącznie zawarta umowa.

Szczegółowe informacje w zakresie niniejszego konkursu udzielane są przez pracownika Urzędu Miejskiego w Trzebnicy- Iwonę Durbajło, pok. 42, tel. 071/ 388-81-42.

   

Brak opisu obrazka
                                                                                                                                             

Wersja XML